Skoči na glavno vsebino

Nadarjeni učenci

Leta 1999 je strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. http://www.zrss.si/pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20koncepto%C5%A1.pdf

Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ temelji na definiciji, da so nadarjeni tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in, ki poleg rednega šolskega programa,  potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

Miselno-spoznavno področje

 • razvito divergentno mišljenje (fleksibilnost, originalnost, fluentnost, elaboracija),
 • razvito logično mišljenje (analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja),
 • nenavadna domišljija,
 • natančnost opazovanja,
 • dober spomin,
 • smisel za humor.

Učno-storilnostno področje in motivacija

 • široka razgledanost,
 • visoka učna uspešnost,
 • bogato besedišče,
 • hitro branje,
 • spretnost v eni od umetniški dejavnosti,
 • motorična spretnost in vzdržljivost,
 • visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
 • radovednost,
 • raznoliki in močno izraženi interesi,
 • vztrajnost pri reševanju nalog,
 • visoka storilnostna motivacija,
 • uživanje v dosežkih.

Socialno in čustveno področje

 • nekonformizem,
 • močno razvit občutek za pravičnost,
 • neodvisnost in samostojnost,
 • sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
 • izrazit smisel za organizacijo,
 • empatičnost.

 

Značilnosti, ki  lahko nadarjene ovirajo pri uspešnem šolskem delu:

 • nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskem dogajanju,
 • strah pred spraševanjem,
 • nizka samopodoba,
 • pomanjkanje samozaupanja,
 • nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu,
 • učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, z nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja …),
 • slaba pozornost,
 • hiperaktivnost,
 • čustvena in socialna nezrelost.

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

1. EVIDENTIRANJE UČENCEV

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Ti kriteriji so:

 • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh, čeprav to ni pogoj;
 • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji ali drugih  dejavnostih,
 • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
 • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
 • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
 • mnenje šolske svetovalne službe.

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

2. IDENTIFIKACIJA UČENCEV

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

 • ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
 • test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
 • test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnega mišljenja).

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli  rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

3. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

Po  identifikaciji  učenca se s soglasjem staršev pripravi  zanj INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM, ki vsebuje prilagoditve znotraj pouka in obogatitvene dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo učitelji.

V vseh stopnjah pridobivamo pisno soglasje in mnenje staršev.

Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne OŠ. V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka. V drugi triadi (ali po potrebi v tretji) pa se izvede tudi druga stopnja postopka – identifikacija, ter se ponovno seznani starše in pridobi njihovo mnenje o otroku.

Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja spregledani, se postopek izvede v celoti v drugi ali tretji triadi.

Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika).

Ob koncu šolskega leta učenec izpolni Poročilo učenca o prepoznani nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v osnovni šoli. Učenec, s soglasjem staršev, poročilo o nadarjenosti prenese v srednjo šolo.

TEMELJNA NAČELA DELA Z NADARJENIMI UČENCI:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
 • skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem oddelčnem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

PREDLAGANE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI:

 • notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • dodatni pouk,
 • individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
 • vzporedni programi,
 • športne in kulturne sekcije,
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • kreativne delavnice,
 • raziskovalni tabori,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice),
 • hitrejše napredovanje,
 • osebno svetovanje učencem in staršem,
 • izbirni predmeti,
 • seminarske naloge,
 • raziskovalne naloge,
 • obogatitveni programi (sobotne šole…),
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.
Dostopnost