Karierna orientacija

Karierna orientacija je vključena v vsebino vseh predmetov od 1. do 9. razreda.

Učenci opravijo individualni razgovor pri svetovalni delavki, razmišljajo o svojih sposobnostih, poklicnih željah ter poteh do realizacije želja, rešujejo elektronski Vprašalnik o poklicni poti, spoznavajo svoje interese s pomočjo računalniškega programa Kam in kako, obiščejo Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), s  starši so seznanjeni z dejavniki poklicne odločitve, s postopkom vpisa v srednje šole, s štipendijami ter viri dodatnih informacij. Organizirana je tudi predstavitev srednjih šol z dvoletnimi, triletnimi in štiriletnimi programi. V okviru februarskega informativnega dneva lahko obiščejo 3 srednje šole.

Brošure o srednjih šolah so zainteresiranim na razpolago v svetovalni službi, na CIPS-u ter na oglasni deski  svetovalne službe v 1. nadstropju.

V primeru omejitve vpisa v srednjo šolo, se bodo upoštevale ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke točke točke
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5
fizika 5 5
kemija 5 5
biologija 5 5
naravoslovje 5
tehnika in tehnologija 5 5
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175

 

Če se na spodnji meji zbere več kandidatov z enakim številom točk, se v soglasju  s starši, upoštevajo rezultati na nacionalnem preverjanju znanja pri slovenščini in matematiki, oz. merila, ki jih določi posamezna srednja šola. Za vpis v nekatere srednje šole je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti, doseči športne uspehe ali z zdravniškim spričevalom dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti.

Rokovnik vpisa 19-20 Datoteka

Študijski programi, v katere se je mogoče vpisati s poklicno maturo in opravljenim izpitom splošne mature (5. predmet) Datoteka

Študijski programi, v katere se je mogoče vpisati samo s splošno maturo (gimnazije) Datoteka