Skoči na glavno vsebino

Dodatna strokovna pomoč

Kaj sta dodatna strokovna pomoč (DSP) in individualna učna pomoč (IUP)?

DSP in IUP sta namenjeni učenkam in učencem, ki so usmerjeni z Odločbo o usmeritvi in so na šoli vključeni v Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami z namenom odpravljanja, korekcije in kompenzacije otrokovih motenj in primanjkljajev. DSP in IUP se praviloma izvajata v času rednega pouka, individualno ali v skupini izven razreda ali v razredu. Izvajalci DSP so: specialna pedagoginja, psihologinja, pedagoginja, socialna pedagoginja. Izvajalci IUP so:  učitelji-ce.

Strokovni tim (specialne pedagoginje, psihologinja, pedagoginja, socialna pedagoginja, učitelji-ce, starši) oblikuje, uresničuje in vrednoti za vsakega otroka Individualizirani program (IP). IP vsebuje način izvajanja DSP in IUP, oblike in metode dela in prilagoditve pri šolskem delu za optimalno napredovanje otroka. Izvajanje DSP predstavlja timsko delo, ki zahteva sodelovanje med izvajalcem DSP ali IUP, drugimi strokovnimi delavci šole, Šolsko svetovalno službo, starši in drugimi strokovnjaki izven šole.

Področja dela

 • prepoznavanje in odkrivanje otrok, ki potrebujejo DSP in IUP,
 • koordiniranje in vodenje postopka usmerjanja,
 • izvajanje DSP po Odločbi o usmeritvi,
 • koordinacija IUP po Odločbi o usmeritvi,
 • koordinacija skupinske učne pomoči,
 • sodelovanje in svetovanje strokovnim delavcem šole,
 • sodelovanje s Šolsko svetovalno službo,
 • sodelovanje in svetovanje staršem,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (diagnostika, postopki usmerjanja, timski sestanki itd.).

Postopek usmerjanja

Ko strokovni delavci šole in starši ugotovimo, da otrok, kljub prilagoditvam v razredu, ne zmore optimalno slediti ciljem, zahtevam in tempu Programa osnovne šole, starši (lahko pa tudi šola – Predlog za začetek postopka usmerjanja) vložijo na Zavodu za šolstvo in šport (ZRSŠ) Zahtevek za usmeritev v Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Šola pripravi Poročilo o otroku in Zapis pogovora z otrokom. Vsa dokumentacija se pošlje ZRSŠ. Sledijo obiski staršev in otroka  različnih strokovnjakov pri Komisij za usmerjanje (KUOPP), ki izda Strokovno mnenje. ZRSŠ potem izda Odločbo o usmeritvi učenca v Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Z Odločbo je določen obseg in način izvajanja DSP in/ali IUP ter izvajalec (specialni pedagog, socialni pedagog, psiholog, pedagog, učitelj-ica).

http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

Zakonodaja

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/zakonodaja/

 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1),
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (KUOPP),
 • Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
 • Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (tudi za usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami), katerih priloga so tudi kriteriji za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za dolgotrajno bolne otroke, otroke z avtističnimi motnjami, slabovidne otroke in otroke z okvaro vidne funkcije ter otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Zakon o OŠ (11. in 12. člen) itd.
Dostopnost